• INFO • O FIN DO CAMIÑO

  Nos últimos tempos, poderes públicos e particulares asumiron a importancia vital dos Camiños de Santiago desde o punto de vista cultural, histórico, turístico ou económico, quedando nun moi discreto lugar o aspecto relixioso, que foi o que fixo nacer o Camiño e o animou durante máis de mil anos, perfectamente compatible con todo o anterior, e que non o anula senón que o acrecenta, ennobrece e potencia.

  O Colectivo Egeria propón a realización dunha exposición itinerante titulada O FIN DO CAMIÑO. O obxectivo principal desta exposición será o de falar e promover a reflexión e o diálogo precisamente sobre “o fin” do Camiño de Santiago, o obxectivo que move a unha persoa a percorrer o Camiño. Falamos polo tanto da parte máis íntima e persoal do Camiño, do aspecto espiritual da Vía e do Camiñante.

  EL FIN DEL CAMINO

  En los últimos tiempos, poderes públicos y particulares asumieron la importancia vital de los Caminos de Santiago desde el punto de vista cultural, histórico, turístico o económico, quedando en un muy discreto lugar el aspecto religioso, que fue el que hizo nacer el Camino y lo animó durante más de mil años, perfectamente compatible con todo lo anterior, y que no lo anula sino que lo acrecienta, ennoblece y potencia.

  El Colectivo Egeria propone la realización de una exposición itinerante titulada EL FIN DEL CAMINO. El objectivo principal de esta exposición será el de hablar y promover la reflexión y el diálogo precisamente sobre “el fin” del Camino de Santiago, el objetivo que mueve a una persona a recorrer el Camino. Hablamos por lo tanto de la parte más íntima y personal del Camino, del aspecto espiritual de la Vía y del Caminante.

  THE END OF THE WAY

  In recent times, public and private authorities assumed the vital importance of the Ways of Santiago from the cultural, historical, tourist or economic point of view, leaving in a very discreet place the religious aspect, which was the one that gave birth to the the Way and encouraged it for more than a thousand years, perfectly compatible with all of the above, and that does not annul it but increases it, ennobles and empowers it.

  Colectivo Egeria proposes the realization of an itinerant exhibition named "THE END OF THE WAY". The main objective of this exhibition will be to speak and promote reflection and dialogue precisely on “the end” of the Way of Santiago, the objective that moves a person to travel the Way. We speak therefore of the most intimate and personal part of the Way, of the espiritual aspect of the Way and of the Walker.

 • ONDE / DÓNDE / WHERE


EVENTOS / EVENTS


Blog


O proxecto “O Fin do Camiño” chega ao Concello de Paradela

Lugo, 16 Xaneiro 2020. Foi inaugurada no Centro Sociocultural Manuel Oreste Rodríguez López do Concello de Paradela a mostra itinerante “O FIN DO CAMIÑO”, organizada polo Colectivo Egeria, e que conta co patrocinio da Xunta de Galicia a través do programa “O teu Xacobeo”. No acto participaron o alcalde do Concello de Paradela, José Manuel […]

O proxecto “O Fin do Camiño” chega ao Concello de Portomarín

Lugo, 9 de xaneiro de 2020. Foi inaugurada no Salón de Actos do Concello de Portomarín a mostra itinerante “O FIN DO CAMIÑO”, organizada polo Colectivo Egeria, e que conta co patrocinio da Xunta de Galicia a través do programa “O teu Xacobeo”. No acto participaron o tenente de alcalde do Concello de Portomarín, Pablo […]

O proxecto “O Fin do Camiño” chega ao Centro Comarcal da Ulloa, en Palas de Rei

Lugo, 19 Decembro 2019. Chega ao Centro Comarcal da Ulloa, en Palas de Rei, a mostra itinerante “O FIN DO CAMIÑO”, organizada polo Colectivo Egeria, e que conta co patrocinio da Xunta de Galicia a través do programa “O teu Xacobeo”. Os textos da exposición están redactados en galego, castelán e inglés para xeral comprensión, […]